1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία PREMIUM BRANDS – Κ ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης: www.facebook.com/arizona.gr.pb
 2. . Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται: α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω.3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από τις 20/03/2017, ώρα 21:00μ.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 30/05/2017, ώρα 12:00π.μ (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού μόνο για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο www.facebook.com/arizona.gr.pb
 3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Α. Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό θα πρέπει, να ανεβάσει μια δικιά του φωτογραφία με την αγαπημένη γεύση AriZona σαν σχόλιο στο post του διαγωνισμού (στην οποία θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η νέα γυάλινη συσκευασία των 330ml και να εχει αφαιρεθει το προστατευτικο πλαστικο για το ανοιγμα) χρησιμοποιώντας το hashtag #NewAriZonaGlass.

Β. Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν τόσο των όρων εγγραφής του Facebook, της σελίδας όσο και των όρων της σελίδας www.facebook.com/arizona.gr.pb

Γ. Κάθε συμμετέχων μπορεί να έχει περισσότερες από μία (1) συμμετοχές. Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές, που εκτός από τις απαντήσεις θα συμπεριλαμβάνουν φωτογραφίες ή σχόλια με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, ή συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που έχουν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής κα αξιοπρέπειας οποιουδήποτε τρίτου ή /και οποιασδήποτε Αρχής (δημόσιας, δικαστικής, διοικητικής ή θρησκευτικής αρχής), υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή που αντίκειται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση των διοργανωτριών εταιρειών. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές, οι οποίες, κατά την κρίση των διοργανωτριών εταιρειών, αποτελούν προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα των διοργανωτριών εταιρειών, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο διαγωνισμό θα ακυρώνεται πάραυτα και οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούντο δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσουν αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχουν υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

 1. Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα εξής για τον καθένα από τους 10 νικητές:
  -Ο 1ος νικητής θα κερδίσει τη διαμονή του σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Ρόδο για τρεις ημέρες (δίκλινο, 3 ημέρες, 2 νύχτες)
  -Ο 2ος νικητής θα κερδίσει ένα tablet Samsung galaxy
  -Ο 3ος νικητής θα κερδίσει τα AriZona της χρονιάς
  – Οι νικητές που θα έχουν την 4η και 5η θέση, θα κερδίσουν γυαλιά ηλίου AriZona
  – Οι νικητές από την 6η μέχρι τη 10η θέση θα κερδίσουν από ένα T-shirt Arizona
 2. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους.

Oι νικητές θα προκύψουν βάσει του αριθμού των likes που θα συγκεντρώσει η φωτογραφία τους καθώς και της βαθμολογίας που θα τους απονείμει ειδική επιτροπή.
H ειδική πενταμελής καλλιτεχνική επιτροπή θα επιλέξει την 05/06/2017 τις καλύτερες συμμετοχές κατά την απόλυτη κρίση της και με κριτήρια την πρωτοτυπία του θέματος της απεικόνισης της φωτογραφίας, το πόσο σχετική είναι με το θέμα και τους όρους του διαγωνισμού ήτοι θα αναδείξει τους νικητές και τους επιλαχόντες. Η συνάντηση της επιτροπής θα γίνει στα γραφεία της PREMIUM BRANDS – Κ ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Κονίτσης 3-5. Η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια και για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό.

 1. Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Tα δώρα θα τα παραλαμβάνουν οι νικητές από τα γραφεία της PREMIUM BRANDS – Κ ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Κονίτσης 3-5, Μαρούσι). Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.
 2. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 3. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα νικητών του Διαγωνισμού, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτόν. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.
 4. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.